Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Thông báo về kế hoạch học tập, đăng ký học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên học theo tín chỉ tại Cơ sở 2 – Đại học  Thủy lợi

Thông báo về kế hoạch học tập, đăng ký học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên học theo tín chỉ tại Cơ sở 2 – Đại học  Thủy lợi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  65   /TB-ĐHTL-CS2

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28  tháng 12  năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch học tập, đăng ký nguyện vọng, đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên học theo tín chỉ tại Cơ sở 2 – Đại học  Thủy lợi

 

Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 kèm theo Quyết định số 923/QĐ-ĐHTL ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi.

Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực giảng dạy,  Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi thông báo về kế hoạch học tập, thời gian đăng ký nguyện vọng, đăng ký học và xét nguyện vọng học cho học kỳ II năm học 2018-2019 đối với sinh viên học theo hệ tín chỉ tại Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi như sau.

 

TT Nội dung Thời gian Ghi chú
Kế hoạch học, thi    
Đối với các khóa 57,58,59    
Giai đoạn 1
a. Thời gian học: 24/12/2018-20/01/2019 và

18/02/2019-17/03/2019

04 tuần

04 tuần

b. Thời gian thi: 18/03/2019-31/03/2019  02 tuần
Giai đoạn 2
a. Thời gian học: 01/04/2019-26/05/2019  08 tuần
b. Thời gian thi: 27/05/2019-09/06/2019  02 tuần
Đối với khóa 60    
Giai đoạn 1
a. Thời gian học: 18/02/2019-07/04/2019 07 tuần
b. Thời gian thi: 08/04/2019-21/04/2019  02 tuần
Giai đoạn 2
a. Thời gian học: 22/04/2019-16/06/2019  08 tuần
b. Thời gian thi: 17/06/2019-30/06/2019  02 tuần
Học kỳ song song HKII    
a. Đăng ký nguyện vọng: 24/12/2018-24/02/2019
b. Thời gian học: 25/02/2019-05/05/2019 10 tuần
c. Thời gian thi: 06/05/2019-26/05/2019 03 tuần
Các ngày nghỉ lễ   Sinh viên được nghỉ học các ngày nghỉ lễ
1 Tết dương lịch Thứ 3 ngày 01/01/2019
2 Giỗ tổ Hùng Vương 10/03 ÂL Chủ nhật ngày 14/04/2019 Nghỉ bù vào Thứ 2 ngày 15/04/2019
3 – Giải phóng Miền nam

– Quốc tế Lao động

Thứ 3 ngày 30/04 /2019

Thứ 4 ngày 01/05/2019

Nghỉ cả Thứ 2 29/04/2019
Thời gian đăng ký học và  xét nguyện vọng
Thời gian đăng ký học Bắt đầu từ 9h00
a. Đối với khóa 57 17/12/2018-21/12/2018
b. Đối với khóa 58 18/12/2018-21/12/2018
c. Đối với khóa 59 19/12/2018-21/12/2018
d. Đối với khóa 60 07/01/2019-13/01/2019
Thời gian xét nguyện vọng, điều chỉnh thời khóa biểu 22/12/2018-23/12/2018  Sinh viên có thể đăng ký bổ sung, chuyển lớp, hủy đăng ký học
Thời gian rút học phần các môn học Trong tuần đầu tiên bắt đầu mỗi giai đoạn học tại mục I Chỉ rút học phần, không đăng ký

Cơ sở 2 yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./.

Kế hoạch giảng dạy K57,58,58-HK2-2018-2019 tại Cơ sở 2

 

 

Nơi nhận:

– BGĐ (để báo cáo);

– P3,P7, Ban Tài vụ;

– CVHT, Sinh viên

– Lưu: VT, ĐT&CTSV.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 Đã ký

PGS.TS Nguyễn Đăng Tính


 

Bài Viết Khác

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2020 tại Phân hiệu Trường Đại học Thuỷ Lợi

Vẫn còn nhiều cơ hội dành cho các bạn thi sinh để trúng tuyển vào …