Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Kế hoạch đào tạo / Thông báo về kế hoạch học tập, đăng ký học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên học theo tín chỉ tại Cơ sở 2 – Đại học  Thủy lợi

Thông báo về kế hoạch học tập, đăng ký học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên học theo tín chỉ tại Cơ sở 2 – Đại học  Thủy lợi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    86 /TB-ĐHTL-CS2

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch học tập, đăng ký nguyện vọng, đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên học theo tín chỉ tại Cơ sở 2 – Đại học  Thủy lợi

 

Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 kèm theo Quyết định số 923/QĐ-ĐHTL ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi.

Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực giảng dạy,  Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi thông báo về kế hoạch học tập, thời gian đăng ký nguyện vọng, đăng ký học và xét nguyện vọng học cho học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên học theo hệ tín chỉ tại Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi như sau.

 

TT

Nội dung Thời gian

Ghi chú

I Kế hoạch học, thi    
I.1 Đối với các khóa 57,58,59    
1 Giai đoạn 1
a. Thời gian học: 06/08/2018-30/09/2018  08 tuần
b. Thời gian thi: 01/10/2018-14/10/2018  02 tuần
2 Giai đoạn 2
a. Thời gian học: 15/10/2018-9/12/2018  08 tuần
b. Thời gian thi: 10/12/2018-23/12/2018  02 tuần
I.2 Đối với khóa 60    
1 Tuần GDCN đầu khóa 27/08/2018-09/09/2018  02 tuần
2 Học quân sự 10/09/2018-07/10/2018  04 tuần
3 Học kỳ chính
a. Thời gian học: 08/10/2018-30/12/2018  12 tuần
b. Thời gian thi: 31/12/2018-20/01/2018  03 tuần
I.3 Học kỳ song song HKI    
a. Đăng ký nguyện vọng: 06/08/2018-26/08/2018 3 tuần
b. Thời gian học: 27/08/2018-18/11/2018 12 tuần
c. Thời gian thi: từ 19/11/2018-09/12/2018 03 tuần
I.4 Các ngày nghỉ lễ    Sinh viên được nghỉ học các ngày nghỉ lễ
1 Quốc khánh 2/9 Chủ nhật ngày 02/09/2018  Nghỉ bù vào thứ 2 ngày03/09/2018
2 Ngày nhà giáo Việt Nam Thứ 3 ngày 20/11/2018
3 Tết dương lịch Thứ 3 ngày 01/01/2018
II Thời gian đăng ký học và  xét nguyện vọng
1 Thời gian đăng ký học Bắt đầu từ 9h00
a. Đối với khóa 57 26/07/2018-02/08/2018
b. Đối với khóa 58 27/07/2018-02/08/2018
c. Đối với khóa 59 28/07/2018-02/08/2018
d. Đối với khóa 60 01/10/2018-05/10/2018
2 Thời gian xét nguyện vọng, điều chỉnh thời khóa biểu 03/08/2018-05/08/2018  Sinh viên có thể đăng ký bổ sung, chuyển lớp, hủy đăng ký học
III Thời gian rút học phần các môn học Trong tuần đầu tiên bắt đầu mỗi giai đoạn học tại mục I Chỉ rút học phần, không đăng ký

Cơ sở 2 yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./.

 

Nơi nhận:

BGĐ (để báo cáo);

– P3,P7, Ban Tài vụ;

– CVHT, Sinh viên

– Lưu: VT, ĐT&CTSV.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
 

 (Đã ký)

PGS.TS Nguyễn Đăng Tính

 

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

 

 

 

Bài Viết Khác

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2020 tại Phân hiệu Trường Đại học Thuỷ Lợi

Vẫn còn nhiều cơ hội dành cho các bạn thi sinh để trúng tuyển vào …