Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Thông báo Lịch thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho hệ ĐHCQ đợt 2 năm 2018 tại Cơ sở 2

Thông báo Lịch thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho hệ ĐHCQ đợt 2 năm 2018 tại Cơ sở 2

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 865/TB-ĐHTL

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018 

 

THÔNG BÁO

Lịch thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho hệ ĐHCQ đợt 2 năm 2018 tại Cơ sở 2

 

  1. Kế hoạch thi kỹ năng đọc, viết:

 

Thời gian Nội dung công việc thực hiện Địa điểm
Tại TPHCM Tại Bình Dương
07h00 ngày 30/9/2018 Tập huấn cán bộ coi thi tại các điểm thi Hội trường – 202 Phòng họp Bình Dương
Ngày 30/9/2018 Thi kỹ năng đọc, viết Giảng đường TPHCM Giảng đường Bình Dương

 

  1. Lịch thi chi tiết kỹ năng đọc, viết (30/9/2018)
TT Các công việc thực hiện Ca 1 Hiệu lệnh trống
1 Cán bộ coi thi có mặt tại phòng thi để đánh số báo danh vào chỗ ngồi cho thí sinh 7h30  
2

 

Gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra thẻ sinh viên với danh sách thí sinh 7h40 3 hồi
3 Cán bộ coi thi phổ biến kế hoạch và quy chế thi cho thí sinh, một cán bộ đi lấy đề thi 7h50
4 Bóc đề thi và phát đề thi đọc và viết cho thí sinh 8h00 1 hồi
5 Thí sinh bắt đầu làm bài thi đọc và viết 8h05 3 tiếng
6 Thí sinh nộp bài thi đọc và viết 8h50 3 hồi
  1. Lịch thi kỹ năng nghe (30/9/2018): Thời gian thi 15 phút/ 1 Ca thi
Ca Phòng thi Nội dung Thời gian Giảng đường Ghi chú
1 Phòng 01 -02 Bình Dương

Phòng 03 – 06 tại TPHCM

Gọi vào phòng thi 9h15 201, 202-BD    

tại Bình Dương

401, 402

501,502 – SG

tại TPHCM

Sinh viên ngồi tại vị trí của kỹ năng đọc + viết
Phát đề thi 9h25
Bắt đầu nghe 9h35
Thu bài 9h50
  1. Thời gian thi kỹ năng nói (30/9/2018)

     Mỗi thí sinh thi nói trong thời gian từ 05-07 phút, thí sinh có mặt trước 10 phút mỗi ca thi (tại TPHCM: Phòng 401, tại Bình Dương: Phòng 204) để bốc thăm vào phòng thi như sau:

– Lịch thi chi tiết ( theo danh sách phòng thi)

TT Phòng thi Thời gian Ngày thi Ghi chú
1 Từ phòng 01 đến phòng 02 10h00 đến 11h30 Ngày 30/9/2018 Thi tại Bình Dương
2 Từ phòng 03 đến phòng 06 14h00 đến 17h30 Ngày 30/9/2018 Tại TPHCM

 

Nơi nhận:    

– Hội đồng thi, phòng Thanh tra;

– Thí sinh, TTĐTQT, CS2;

– Website trường;

– Lưu: VT, ĐH&SĐH.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

GS.TS Trịnh Minh Thụ

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo về việc thực hiện đóng học phí đối với sinh viên hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Cơ Sở 2 – Đại học Thủy Lợi – Học kỳ I năm học 2018 – 2019

Chi tiết:  Số lượt xem bài viết: 53