Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Kế hoạch đào tạo / Thông báo kế hoạch học tập, đăng ký học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 59 và K58 trở về trước đăng ký cùng khóa 59 tại Cơ sở 2- ĐH Thủy lợi

Thông báo kế hoạch học tập, đăng ký học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 59 và K58 trở về trước đăng ký cùng khóa 59 tại Cơ sở 2- ĐH Thủy lợi

ĐẠI HỌC THỦY LỢI – CƠ SỞ 2

BAN ĐÀO TẠO & CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21  tháng 09  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch học tập học  kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 59 và K58 trở về trước đăng ký cùng khóa 59 học theo tín chỉ tại Cơ sở 2-ĐH Thủy lợi

Căn cứ vào thông báo số 194 TB/ĐHTL-CS2 ngày 07/06/2017 về kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018 tại Cơ sở 2.

Căn cứ vào thông báo 919/TB-ĐHTL về việc xét học vụ học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 cho sinh viên K58 trở về trước hệ chính quy học theo tín chỉ.

Ban Đào tạo & CTSV thông báo về kế hoạch học tập, thời gian đăng ký học kỳ I năm học 2017-2018 đối với sinh viên K59 và K58 trở về trước đăng ký cùng khóa 59 học theo hệ tín chỉ tại Cơ sở 2 như sau:

TT Nội dung Thời gian Ghi chú
I Kế hoạch học, thi K59    
1. Thời gian học: 10  tuần từ 02/10/2017-10/12/2017  
2. Thời gian thi: 03 tuần từ 11/12/201731/12/2017  
II Kế hoạch đăng ký học
1 Thời gian đăng ký học cùng K59 và đăng ký bổ sung giai đoạn 2 kỳ 1-2017-2018
a. Đối với khóa 56 Từ 9h ngày 23/09/2017-26/09/2017
b. Đối với khóa 57 Từ 9h ngày 23/09/2017-26/09/2017
c. Đối với khóa 58 Từ 9h ngày 23/09/2017-26/09/2017
d. Đối với khóa 59 Từ 9h ngày 23/09/2017-26/09/2017
III Thời gian rút học phần các môn học Trong tuần đầu tiên bắt đầu mỗi giai đoạn học tại mục I (02/10/2017-07/10/2017) Chỉ rút học phần, không đăng ký

 

Yêu cầu sinh viên các lớp thực hiện nghiêm túc thông báo này, giáo viên chủ nhiệm – cố vấn học tập các lớp đôn đốc, hỗ trợ sinh viên trong thời gian đăng ký.

BAN ĐÀO TẠO & CTSV

Bài Viết Khác

Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020 tại Cơ sở 2

Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020 tại Cơ sở 2