Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo hoàn thành đóng học phí năm học 2019 – 2020 của sinh viên qua tài khoản ngân hàng

Thông báo hoàn thành đóng học phí năm học 2019 – 2020 của sinh viên qua tài khoản ngân hàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

PHÂN HIỆU

———

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

Số: 46 /TB-ĐHTL-PH

  Tp.HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v hoàn thành đóng học phí năm học 2019 – 2020 

của sinh viên qua tài khoản ngân hàng

—————————————-

Hiện nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa hoàn thành việc đóng học phí từ học kỳ 2 năm học 2019-2020 trở về trước.

Vì vậy Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện việc đóng học phí theo đúng quy định, hạn cuối trước 16h00 ngày 28/08/2020.

Sau thời gian trên những sinh viên còn nợ học phí sẽ bị khóa tài khoản đăng ký học và hủy học phần đã đăng ký.

Lưu ý:

Sinh viên đã nộp học phí vào tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank, sau thời hạn nộp học phí theo thông báo nhưng không thấy quét học phí đề nghị liên hệ tại Ban Tài vụ để được giải quyết.

Nơi nhận:

– BGĐ (để b/c);

– Các Ban; Bộ môn;   

– CVHT các lớp.

– Các lớp chính qui;

– Trang web;

– Lưu: VT,Tài vụ.

  PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

PGS. TS. Nguyễn Đăng Tính

 

Bài Viết Khác

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2020 tại Phân hiệu Trường Đại học Thuỷ Lợi

Vẫn còn nhiều cơ hội dành cho các bạn thi sinh để trúng tuyển vào …