Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Lịch học Đại học / Thông báo điều chỉnh lịch học tập ngày 26/8/2019 đối với sinh viên

Thông báo điều chỉnh lịch học tập ngày 26/8/2019 đối với sinh viên

Thông báo về việc sinh viên được nghỉ học ngày 26/8/2019 và lịch học bù vào ngày 7/9/2019.

NGHỈ HỌC NGÀY 26_8

 

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo kế hoạch tổng kết năm học 2018-2019 khối sinh viên

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1. Sinh viên đánh giá quá trình học tập, rèn luyện, …