Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Quy chế đào tạo / Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 5/4/2016 ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/5/2016.

Chi tiết xem và tải về tại đây

Bài Viết Khác

Luật Thủy Lợi số 08/2017/QH14

Luật Thủy Lợi số 08/2017/QH14 quy định về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; quản lý, khai thác công trình...