Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Lịch học Đại học / Lịch thi Tiếng Anh tăng cường khóa 61 học kỳ 1 năm học 2020-2021 tại Phân hiệu

Lịch thi Tiếng Anh tăng cường khóa 61 học kỳ 1 năm học 2020-2021 tại Phân hiệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

PHÂN HIỆU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:  08/TB-ĐHTL-PH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01năm 2021 

 

THÔNG BÁO

Lịch thi Tiếng Anh tăng cường khóa 61 hệ đại học chính quy học kỳ 1 năm học 2020-2021 tại Phân hiệu 

 Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi trân trọng thông báo đến quý thầy, cô và sinh viên các lớp khóa 61 về Lịch thi Tiếng Anh tăng cường khóa 61 hệ đại học chính quy học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:

 

Phòng thi Nội dung Ca thi Ngày Giảng đường Ghi chú
Từ phòng 01 đến phòng 03 Kỹ năng đọc, viết Ca 1

(07:00 -08:00)

23/01/2021 401,402, 501– SG
Từ phòng 01 đến phòng 03 Kỹ năng nghe Ca 2

(08:15 – 08:30)

23/01/2021 401,402, 501– SG Sinh viên ngồi tại vị trí của kỹ năng đọc + viết
Từ phòng 01 đến phòng 03 Kỹ năng nói Ca 3

(08:45 – 12:00)

23/01/2021 401-SG 05-07 phút/SV.

Sinh viên có mặt trước 10 phút để bốc thăm

 

Sinh viên xem chi tiết số báo danh và phòng thi trên tài khoản đăng ký học tại trang http://sinhvien.tlu.edu.vn ./.

 

 

Nơi nhận:    

– Các ban, bộ môn, TT;

– Sinh viên;

– Website trường;

– Lưu: VT, ĐT&CTSV.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Đăng Tính

 

 

 

Bài Viết Khác

Danh sách ID phòng học phục vụ học tập trực tuyến tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi

Theo thông báo số 109/TB-ĐHTL ngày 18/02/2012, nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp …