Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Kế hoạch đào tạo / Kế hoạch triển khai học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2020-2021 tại Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi

Kế hoạch triển khai học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2020-2021 tại Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÂN HIỆU

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

———————

Số:  51/KH-ĐHTL-PH

Tp.Hồ Chí Minh, ngày  14  tháng 09  năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Về triển khai học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2020-2021 tại Phân hiệu

 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021, cơ sở vật chất và điều kiện nhân lực giảng dạy; Nhà trường thông báo về triển khai kế hoạch học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2020-2021 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi như sau:

  1. Đối tượng sinh viên theo học: chủ yếu cho sinh viên các khóa K61 ĐHCQ trở về trước và các đối tượng khác có nguyện vọng tham gia học cùng.
  2. Kế hoạch triển khai:

 

TT Nội dung Thời gian Ghi chú
I Kế hoạch học và thi Tổ chức chủ yếu vào

buổi tối và cuối tuần

1 Thời gian học Từ 12/10/2020-14/12/2020 10 tuần
2 Thời gian thi Từ 21/12/2020-03/01/2021 02 tuần
II Kế hoạch đăng ký nguyện vọng qua tài khoản Từ ngày 21/09/2020 đến hết 27/09/2020 Dữ liệu đợt học 4,

học kỳ 1 năm học 2020-2021

III Kế hoạch triển khai chi tiết
1 Thời gian thông báo danh sách các môn học dự kiến mở theo dữ liệu đăng ký nguyện vọng học của sinh viên Ngày 24/09/2020 Được cập nhật hàng ngày những thay đổi
2 Thời gian Ban ĐT & CTSV phối hợp cùng các Bộ môn xây dựng thời khóa biểu chi tiết Ngày 24/09/2020 đến 30/09/2020
3 Thời gian nhận đơn xin mở

lớp (theo mẫu đơn kèm theo

thông báo) của sinh viên đối

với những môn học không dự

kiến mở lớp ở mục 1

Từ ngày 26/09/2020 đến 30/09/2020 Đơn mở lớp hợp lệ là đơn đã hoàn thành tất cả các mục theo mẫu

 

4 Thời gian xét nguyện vọng,

và đăng ký cho những sinh

viên mở lớp (theo đơn) với

những môn học được mở lớp

Từ 01/10/2020 đến  06/10/2020
5 Thời gian điều chỉnh thời

khóa biểu sau khi xét nguyện

vọng

Từ 9h ngày 07/10/2020 đến hết ngày 11/10/2020 Đăng ký bổ sung, chuyển lớp, rút học phần đăng ký học nếu không có nguyện vọng học
IV Thời gian hủy học phần Từ 07/10/2019 đến 11/10/2019 – Hủy qua tài khoản đăng ký học

– Sinh viên không hủy được những học phần thuộc danh sách sinh viên tự đăng ký mở lớp

 

Lưu ý:

  • Thầy, cô giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập nhắc  nhở và hỗ trợ sinh viên đăng ký học theo đúng kế hoạch.
  • Sinh viên K61 đăng ký nguyện vọng, đăng ký học bổ sung và rút học phần trực tuyến tại website http://sinhvien.tlu.edu.vn.
  • Sinh viên K60 trở về trước đăng ký nguyện vọng, đăng ký học bổ sung và rút học phần trực tuyến tại đồng thời cả 2 website https://dangky.tlu.edu.vn và website https://sinhvien.tlu.edu.vn.

 

 

 Nơi nhận:

 

– Ban Giám đốc (để b/c)

– Các Ban,BM,TT

– Các lớp, website

– Lưu VT, ĐT&CTSV;

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Nguyễn Đăng Tính

 

Bài Viết Khác

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2020 tại Phân hiệu Trường Đại học Thuỷ Lợi

Vẫn còn nhiều cơ hội dành cho các bạn thi sinh để trúng tuyển vào …