Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Kế hoạch đào tạo / Kế hoạch tổ chức học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2018-2019 tại Cơ sở 2 (Đợt học 4)

Kế hoạch tổ chức học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2018-2019 tại Cơ sở 2 (Đợt học 4)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CƠ SỞ 2

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

———————

Số:   02   /KH-ĐHTL-CS2

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

 

Tổ chức học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2018-2019- Đợt học 4

 

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Trường Đại học Thủy lợi, điều kiện cơ sở vật chất, giảng viên, Cơ sở 2 thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ song song học kỳ 2 năm 2018-2019- đợt học 4  mở cho sinh viên K57, K58, K59 và K56 trở về trước tại Cơ sở 2 như sau:

 

 TT Nội dung kế hoạch Thời gian Thời lượng
1 Thời gian đăng ký nguyện vọng 24/12/2018-11/01/2019 3 tuần
2 Thông báo môn mở dự kiến 14/01/2019-15/01/2019 3 ngày
3 Xét nguyện vọng, lập TKB chi tiết 16/01/2019-18/01/2019 3 ngày
4 Thời gian ĐKH bổ sung, chuyển lớp 19/01/2019-22/01/2019 4 ngày
5 Thời gian rút học phần 18/02/2019-22/02/2019 5 ngày
6 Thời gian tổ chức học 18/02/2019-28/04/2019 10 tuần
7 Thời gian tổ chức thi 29/04/2019-26/05/2019 4 tuần

 

Lưu ý:  Thầy, cô giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập nhắc  nhở và hỗ trợ sinh viên đăng ký học theo đúng kế hoạch.

 

Sinh viên đăng ký nguyện vọng, đăng ký học bổ sung và rút học phần trực tuyến tại website http://dangky.tlu.edu.vn hoặc http://dkh.tlu.edu.vn .

 

 Nơi nhận:

– Ban Giám đốc (để b/c)

– Các Ban,BM,TT Cơ sở 2

– Các lớp, website

– Lưu VT, ĐT&CTSV;

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

PGS.TS.NGUYỄN ĐĂNG TÍNH

 

 

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2020 tại Phân hiệu Trường Đại học Thuỷ Lợi

Vẫn còn nhiều cơ hội dành cho các bạn thi sinh để trúng tuyển vào …