Trang chủ / THÔNG BÁO / Kế hoạch phục vụ giáo trình khóa 62 học kỳ 1, năm học 2020-2021

Kế hoạch phục vụ giáo trình khóa 62 học kỳ 1, năm học 2020-2021

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN  
Số… KH/PH-TTTV Tp.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH
“Phục vụ giáo trình khóa 62 học kỳ 1, năm học 2020-2021”

Căn cứ kế hoạch đào tạo và lịch học chi tiết các khóa, Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo kế hoạch phục vụ giáo trình khóa 62  học kỳ 1, năm học 2020-2021 như sau::

Thời gian cán bộ lớp nhận danh sách: Từ ngày 19-24/10/2020
Thời gian phục vụ giáo trình: Từ 19/10 đến 09/11/2020
Cán bộ lớp chốt danh sách sv đã mượn sách với Thư viện: Ngày 10/11 đến 13/11/2020
Thời gian cán bộ lớp đóng tiền cho Tài vụ: Sẽ bố trí 1 ngày trong tuần từ 16/11 đến 20/11/2020

Ghi chú:

Cán bộ lớp chú ý: Sau khi chốt danh sách mượn giáo trình với thư viện Ngày 10/11 đến 13/11/2020 cán bộ lớp có trách nhiệm thu tiền theo danh sách và đóng trực tiếp tại Ban Tài vụ; Khi đóng xong phải photo 01 bản có chữ ký và đóng dấu “ Đã thu tiền” của Ban Tài vụ mang gửi lại thư viện.

Nơi nhận:

– Cán bộ các lớp;
– Các Ban:Đào tạo &CTSV, Tài vụ (để kết hợp);
– Thông báo website và lưu TTTV.

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN
Giám đốc Trung tâm

(Đã ký)

Lê Trung Thành

 

Bài Viết Khác

K59,60,61-Lịch thi GĐ1 học kỳ 1 năm học 2020-2021 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Lịch thi kết thúc học phần giai đoạn 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021 tổ chức cho K59,60,61 tại Phân hiệu Trường đại học Thủy lợi