Trang chủ / THÔNG BÁO / Kế hoạch phục vụ giáo trình học kỳ 2 năm học 2016-2017

Kế hoạch phục vụ giáo trình học kỳ 2 năm học 2016-2017

CƠ SỞ 2 – ĐẠI HỌC THUỶ LỢI
TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN

KẾ HOẠCH

“Phục vụ giáo trình học kỳ 2, năm học 2016-2017”

Căn cứ kế hoạch đạo tạo và lịch học chi tiết các khóa, Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo kế hoạch phục vụ sách cho đợt học 2, học kỳ 2, năm học 2016-2017 như sau:

1.    Khóa 55 tại Tp. HCM
Hình thức phục vụ: Phục vụ trực tiếp, đăng ký và mượn sách theo quy trình cũ.
Thời gian đăng ký mượn sách:  16 và 19/12/2016
Thời gian đóng tiền thuê sách: 20 và 21/12/2016 tại Ban Tài vụ
Thời gian phục vụ sách tại Thư viện: Từ 21/12 đến 30/12/2016
Thời gian thu hồi giáo trình học kỳ 1: Từ 02/01 đến 06/01/2017

2.    Khóa 56 tại Bình Dương
Hình thức phục vụ: Phục vụ trực tiếp, đăng ký và mượn sách theo quy trình cũ.
Thời gian đăng ký mượn sách:  19/12/2016
Thời gian đóng tiền thuê sách: 23/12/2016 tại Ban Tài vụ Bình Dương
Thời gian phục vụ sách tại Thư viện: Từ 23/12 đến 30/12/2016
Thời gian thu hồi giáo trình học kỳ 1: Từ 02/01 đến 06/01/2017

3.    Khóa 57 tại Bình Dương
Hình thức phục vụ: Phục vụ theo hình thức mở qua phần mềm ALEPH
Thời gian phục vụ sách tại Thư viện:     Từ 20/12 đến 22/12/2016
Thời gian thống kê, trích xuất dữ liệu:    Từ 26/12 đến 30/12/2016
Thời gian thu hồi giáo trình học kỳ 1:    Từ 02/01 đến 06/01/2017
Thời gian đóng tiền thuê sách: 01 ngày, trong khoảng thời gian từ 02/01 đến 06/01/2017

4.    Khóa 58 tại Bình Dương
Hình thức phục vụ: Phục vụ theo hình thức mở qua phần mềm ALEPH
Thời gian phục vụ sách tại Thư viện:     Từ 13/02 đến 17/02/2017
Thời gian thống kê, trích xuất dữ liệu:    Từ 20/02 đến 24/02/2017
Thời gian thu hồi giáo trình học kỳ 1:    Từ 20/02 đến 24/02/2017
Thời gian đóng tiền thuê sách: 01 ngày, trong khoảng thời gian từ 20/02 đến 24/02/2017

Tp.HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2016
TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

Biên tập

Trung tâm Thông tin – Thư viện

Bài Viết Khác

Đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức Đoàn

Nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tạo điều …