Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Kế hoạch học tập, đăng ký nguyện vọng, đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên học theo tín chỉ tại Cơ sở 2-ĐH Thủy lợi

Kế hoạch học tập, đăng ký nguyện vọng, đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên học theo tín chỉ tại Cơ sở 2-ĐH Thủy lợi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  385 /TB-ĐHTL-CS2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  15  tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch học tập, đăng ký nguyện vọng, đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên học theo tín chỉ tại Cơ sở 2-ĐH Thủy lợi

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, cơ sở vật chất và điều kiện nhân lực giảng dạy,  Cơ sở 2- Đại học Thủy lợi thông báo về kế hoạch học tập, thời gian đăng ký nguyện vọng, đăng ký học và xét nguyện vọng học cho học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên học theo hệ tín chỉ tại Cơ sở 2 như sau:

TT

Nội dung Thời gian

Ghi chú

I Kế hoạch học, thi và các ngày nghỉ lễ    
I.1 Đối với các khóa 56,57,58    
1 Giai đoạn 1
a. Thời gian học: 07 tuần từ 18/12/201704/02/2018
b. Thời gian thi: 02 tuần từ 05/03/201818/03/2018
2 Giai đoạn 2
a. Thời gian học: 09 tuần từ 19/03/201820/05/2018
b. Thời gian thi: 02 tuần từ 21/05/201803/06/2018
I.2 Đối với khóa 59    
1 Giai đoạn 1
a. Thời gian học: 05 tuần từ 01/01/201804/02/2018

03 tuần từ 05/03/2018-25/03/2018

b. Thời gian thi: 02 tuần từ 26/03/201808/04/2018
2 Giai đoạn 2  
a. Thời gian học: 08 tuần từ 09/04/201803/06/2018  
b. Thời gian thi: 02 tuần từ 04/06/201817/06/2018  
I.3 Học kỳ song song (Đợt 4)    
a. Đăng ký nguyện vọng: 02 ngày từ 18/12/201719/12/2017  
b. Thời gian học: 05 tuần từ 25/12/2017-28/01/2018  
c. Thời gian thi: 01 tuần từ 29/01/2018-04/02/2018  
I.4 Học kỳ song song (Đợt 6)    
a. Đăng ký nguyện vọng: 02 ngày từ 19/03/201820/03/2017  
b. Thời gian học: 06 tuần từ 26/03/201806/05/2018  
c. Thời gian thi: 02 tuần từ 07/05/2018-20/05/2018  
I.4 Các ngày nghỉ lễ    Sinh viên được nghỉ học các ngày nghỉ lễ
1 Tết dương lịch Thứ 2 ngày 01/01/2018
2 Tết nguyên đán Mậu Tuất Nghỉ từ ngày 05/02/2018 đến 04/03/2018
3 Giỗ tổ Hùng  vương 10/3 ÂL Thứ 4 ngày 25/04/2018
4 Giải phóng Miền nam Thứ 2 ngày 30/04/2018
5 Quốc tế Lao động Thứ 3 ngày 01/05/2018
III Kế hoạch đăng ký học và  xét nguyện vọng
1 Thời gian đăng ký học 11/12/2017-16/12/2017
a. Đối với khóa 56 Từ 9h ngày 11/12/2017-15/12/2017
b. Đối với khóa 57 Từ 9h ngày 12/12/2017-15/12/2017
c. Đối với khóa 58 Từ 9h ngày 13/12/2017-15/12/2017
d. Đối với khóa 59 Từ 9h ngày 14/12/2017-16/12/2017
2 Thời gian xét nguyện vọng, điều chỉnh thời khóa biểu Từ 9h ngày 16/12/2017-17/12/2017  Sinh viên có thể đăng ký bổ sung, chuyển lớp, hủy đăng ký học
IV Thời gian rút học phần các môn học Trong tuần đầu tiên bắt đầu mỗi giai đoạn học tại mục I Chỉ rút học phần, không đăng ký

 

Cơ sở 2 yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này.

 

Nơi nhận:

-BGĐ (để báo cáo)

-P3,P7(để báo cáo);

-Các Ban và Bộ môn CS2

-CVHT và Sinh viên các lớp

-Lưu Văn thư

KT. GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG TÍNH

Kế hoạch giảng dạy HK2 năm học 2017-2018-CS2-Dot hoc 2

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020 tại Cơ sở 2

Lịch thi giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2019-2020 tại Cơ sở 2