Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Kế hoạch học tập, đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên Khóa 61 tại Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi

Kế hoạch học tập, đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên Khóa 61 tại Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 70   /TB-ĐHTL-CS2

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch học tập, đăng ký học và xét nguyện vọng

học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên Khóa 61 tại Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi

 

 

          Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, cơ sở vật chất và điều kiện nhân lực giảng dạy, Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi thông báo về kế hoạch học tập, thời gian đăng ký nguyện vọng, đăng ký học và xét nguyện vọng học cho học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên 61 học theo hệ tín chỉ tại Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi như sau:

TT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

I Kế hoạch học và thi    
1 Nhập học 02 ngày từ 26/08/2019-27/08/2019 Cơ sở Tp HCM
2 Tuần GDCN đầu khóa 01 tuần từ 03/09/2019-06/09/2019 Cơ sở Bình Dương
3 Học quân sự 04 tuần từ 09/09/2019-06/10/2019 Cơ sở Bình Dương
4 Học kỳ chính
a. Thời gian học:  11 tuần từ 07/10/2019-22/12/2019 Cơ sở Tp HCM
b. Thời gian thi:  3,5 tuần từ 23/12/2019-15/01/2020 Cơ sở Tp HCM
5 Các ngày nghỉ lễ  Sinh viên được nghỉ học các ngày nghỉ lễ
a. Quốc khánh 2/9 Thứ 2 ngày 02/09/2019
b. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Thứ 4 ngày 20/11/2019
c. Tết dương lịch Thứ 4 ngày 01/01/2020
II Thời gian đăng ký học và  xét nguyện vọng
1 Thời gian đăng ký học Từ 9h00 ngày 30/09/2019-04/10/2019
2 Thời gian xét nguyện vọng, điều chỉnh thời khóa biểu 05/10/2019-06/10/2019 Sinh viên có thể đăng ký bổ sung, chuyển lớp, hủy đăng ký học
III Thời gian rút học phần các môn học 07/10/2019-11/10/2019 Chỉ rút học phần, không đăng ký

Lưu ý:

  • Cố vấn học tập đôn đốc và hỗ trợ sinh viên đăng ký học theo đúng chức năng nhiệm vụ;
  • Trung tâm thông tin – thư viện cử cán bộ kỹ thuật trực hạ tầng mạng trong thời gian sinh viên đăng ký.

Cơ sở 2 yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

– BGĐ (để báo cáo);

– P3,P7, Ban Tài vụ;

– CVHT, Sinh viên

– Lưu: VT, ĐT&CTSV.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO & CTSV

(Đã ký)

 

 

PGS.TS Lê Trung Thành

Bài Viết Khác

Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp tháng 11 năm 2017

Nội dung sinh hoạt lớp tháng 11 năm 2017 tại Cơ sở 2