Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Kế hoạch đào tạo / Kế hoạch học tập, đăng ký học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Đợt học 8) tại Cơ sở 2

Kế hoạch học tập, đăng ký học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Đợt học 8) tại Cơ sở 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CƠ SỞ 2

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

———————

Số:   27    /KH-ĐHTL-CS2

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2017-2018- Đợt học 8

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 của Trường Đại học Thủy lợi, điều kiện cơ sở vật chất, giảng viên, Cơ sở 2 thông báo kế hoạch tổ chức học kỳ song song học kỳ 2 năm 2017-2018- đợt học 8  mở cho sinh viên K56, K57, K58 và K55 trở về trước tại Cơ sở 2 như sau:

 TT

Nội dung kế hoạch Thời gian

Thời lượng

1

Thời gian đăng ký nguyện vọng

11/05/2018-13/05/2018

3 ngày

2

Thông báo môn mở dự kiến

18/05/2018-19/05/2018

2 ngày

3

Xét nguyện vọng, lập TKB chi tiết

21/05/2018-30/05/2018

10 ngày

4

Thời gian ĐKH bổ sung, chuyển lớp

31/05/2018-03/06/2018

4 ngày

5

Thời gian rút học phần

04/06/2018-08/06/2018

5 ngày

6

Thời gian tổ chức học

04/06/2018-08/07/2018

5 tuần

7

Thời gian tổ chức thi

09/07/2018-22/07/2018

2 tuần

Lưu ý:  Thầy, cô giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập nhắc  nhở và hỗ trợ sinh viên đăng ký học theo đúng kế hoạch.

Sinh viên đăng ký nguyện vọng, đăng ký học bổ sung và rút học phần trực tuyến tại website https://dangky.tlu.edu.vn

 

 Nơi nhận:

– Ban Giám đốc (để b/c)

– Các Ban,BM,TT Cơ sở 2

– Các lớp, website

– Lưu VT, ĐT&CTSV;

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PGS.TS.NGUYỄN ĐĂNG TÍNH

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2020 tại Phân hiệu Trường Đại học Thuỷ Lợi

Vẫn còn nhiều cơ hội dành cho các bạn thi sinh để trúng tuyển vào …