Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Tiêu chuẩn – Quy phạm (trang 2)

Tiêu chuẩn – Quy phạm

TCVN 9170 : 2012 Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu kỹ thuật tưới bằng phương pháp phun mưa

TCVN 9170 : 2012 Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu kỹ thuật tưới bằng phương pháp phun mưa, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi biên soạn.

Xem thêm

TCVN 9161 : 2012 Công trình thủy lợi – Khoan nổ mìn đào đá – Phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu

TCVN 9161: 2012 Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi biên soạn.

Xem thêm

TCVN 9159 : 2012 Công trình thủy lợi – Khớp nối biến dạng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu

TCVN 9159 : 2012 Công trình thủy lợi - Khớp nối biến dạng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi biên soạn.

Xem thêm

TCVN 9158 : 2012 Công trình thủy lợi – Công trình tháo nước – Phương pháp tính toán khí thực

TCVN 9158 : 2012 Công trình thủy lợi - Công trình tháo nước - Phương pháp tính toán khí thực, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi biên soạn.

Xem thêm

TCVN 9157 : 2012 Công trình thủy lợi – Giếng giảm áp – Yêu cầu thi công và kiểm tra nghiệm thu

TCVN 9157 : 2012 Công trình thủy lợi - Giếng giảm áp - Yêu cầu thi công và kiểm tra nghiệm thu, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi biên soạn.

Xem thêm

TCVN 9150 : 2012 Công trình thủy lợi – Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép – Yêu cầu thiết kế

TCVN 9150 : 2012 Công trình thủy lợi - Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép - Yêu cầu thiết kế, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi biên soạn.

Xem thêm

TCVN 8646 : 2011 Công trình thủy lợi – Phun phủ kẽm bảo vệ bề mặt kết cấu thép và thiết bị cơ khí – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8646 : 2011 Công trình thủy lợi - Phun phủ kẽm bảo vệ bề mặt kết cấu thép và thiết bị cơ khí - Yêu cầu kỹ thuật, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi thuộc Trường Đại học Thủy lợi biên soạn.

Xem thêm